در بخش ایمنوهماتولوژی تستهای تخصصی مربوط آنتی بادی های خون مورد بررسی قرار میگیرد و بر اساس این آزمایشات خون درست به فرد گیرنده داده میشود.

لیست آزمایشات در ذیل آمده است.