نامی عمومی برای تعدادی از روش های بیوشیمیایی است که به منظور جداسازی وشناسایی پروتئین ها بر مبنای واکنش آنتی بادی ها انجام می شود. تمامی انواع الکتروفورز جهت تشخیص و جداسازی پروتئین ها نیازمند وجود ایمونوگلوبولین ها(آنتی بادی) و واکنش آن با پروتئین می باشند.

ایمونوالکتروفورز در تشخیص و ارزیابی پاسخ به درمان در بسیاری از بیماری های درگیر کننده ی سیستم ایمنی مؤثر است، که با دقت بالا در آزمایشگاه پاتوبیولوژی لشگرک انجام می گردد. نام آزمایشات این بخش به شرح زیر می باشد:

  • ایمونوفیکسیشن

  •  پروتئين الكتروفورز

  •  هموگلوبين الكتروفورز

  •  الكتروفورز ادرار