در بخش ایمونولوژی تست های گوناگون بر روی نمونه های مختلف انجام می گیرند که این تست ها عبارتند از:

اندازه گیری کمی پروتئین های سرم

  • تست های تشخیصی بیماری های خود ایمنی

  • تست های ایمونولوژِی

  • تست های تشخیصی بیماری های عفونی

  • تست های تعیین میزان ویروس های HIV و HBV

  • ایمونوفنوتایپینگ

اغلب تست ها در این بخش، بر اساس واکنش های آنتی بادی هاست که به منظور تشخیص آن از روش های

  • نفلومتری

  • ایمونو اسی با آنزیم

  • ایمونو فلئورسانس غیر مستقیم و …

استفاده می شود. تست های این بخش عبارتند از:

لیست آزمایشات ایمونولوژی
ANCA ANA ACCP
Anti DNA Anti CardiolipinAb(IgM) Anti CardiolipinAb(IgG)
Anti HCV Ab Anti GliadinAb (IgA) Anti EndomesialAb(IgA)
Anti-Tissue(IgA) Anti Phospholipid (M) Anti Phospholipid (G)
Chlamydia (IgM) ASCA Anti-Tissue(IgG)
EBV (IgM) CMV (IgG) Chlamydia (IgG)
HSV(IgG) HTLV HIV(0&1&2)
H.Pylori(IgM) H.Pylori(IgA) HSV (IgM)
Measles(IgM) Measles(IgG) LKM1
P-ANCA Mumps (IgM) Mumps (IgG)
Toxo(IgM) SCl70 Rubella(IgM)
VZV Ab(IgM) VZV Ab(IgG)