در بخش بیوشیمی با بهره گیری از آنالیز سرم یا پلاسمای خون، طیف گسترده ای از مواد، آنزیم ها، هورمون و … جهت تشخیص بیماری و پیگیری درمان مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین در این بخش آنالیز سایر مایعات بدن از جمله ادرار، CSFو مایع آسیت نیز گنجانده شده است.

 لیست آزمایشات بخش بیوشیمی
Angiotensin Converting Enzyme (ACE)  Alkaline Phosphtse Level (APL) Alanine Amino Transferase (Alt)
 Albumin Test (Alb)  Amylase Test   Apo Lipoprotein A (Apo A)
Apo Lipoprotein B (Apo B) Aspartate Aminoteransferase Clacitonin
 Calsium  Cholestrerol  Creatinin
Creatin Kinase  Ck-Mb Creatine Phospho Kinase Test  Cu Levels Test
Complement Test Chloride Blood Test D. Bilirubin Test
Fe Levels Test Gamma-Glutamyl Transpeptidase Test Glycated Hemoglobin
Homocycteine HDL Cholestrol Heliprob
LDL Cholestrol Lipo Protein A (LPA) Lipase
Lithium Levels Test (LI) Magnesium Levels Test (MG) Potassium Levels Test (K)
Phosphorus Total Iron Binding Capacity (TIBC) Thyroglobulin
Total Bilirrubin Total Al Protein Transferrin
Transpeptidase Test Triglycerides Sodium (NA)
Ston Analysis UREA Urinalysis
Urine Protein