انجام آزمایشات مستقیم و کشت نمونه ای باکتریال کلینیکی روتین و اختصاصی، شناسایی انگل های دستگاه گوارشی، تنفسی و خونی، آزمایش مستقیم قارچ جلدی، زیر جلدی و احشایی در این بخش قابل انجام است.