در بخش هماتولوژی به بررسی تعداد و عملکرد سلول های خونی و پلاسما پرداخته می شود. از انواع آزمایشات هماتولوژِی می توان به

  • (Complete Blood Cell (CBC که نشان دهنده ی تعداد انواع سلول های خونی فرد است

  • و آزمایش (Prothrombin time (PT که به منظور بررسی و پیگیری در افراد تحت درمان با داروی وارفارین

مورد استفاده قرار میگیرد اشاره کرد.