این بخش از آزمایشگاه شامل سیستم های

  • Chemiluminescence

  • Elisa Auto Immunoassay Analysis

  • آزمایشات مربوط به هورمون های تیروئیدی

  • هورمون های جنسی

  • هورمون های تومورمارکرها و …

است، که توسط آزمایشگاه پاتوبیولوژی لشگرک در کوتاهترین زمان و با دقت و حساسیت بالا انجام می شود.